1. Pořízením vstupenky do KV Areny návštěvník souhlasí s Návštěvním řádem KV Areny, zveřejněným na webových stránkách www.kvarena.cz a v interiéru KV Areny.
 2. Vstup do KV Areny je povolen pouze s platnou vstupenkou. Vstupenka slouží k jednorázovému vstupu. V případě ztráty vstupenky se náhrada neposkytuje.
 3. Vstup do KV Areny je návštěvníkům umožněn 1 hodinu před začátkem akce, pokud není pořadatelem výslovně stanoveno jinak.
 4. Vstupenka opravňuje návštěvníka KV Areny sledovat program pouze ze sektoru, řady a sedadla, které jsou uvedeny na vstupence.
 5. Každá osoba vstupující do KV Areny souhlasí s případnou osobní bezpečnostní kontrolou své osoby a zavazadel, s cílem zajistit bezpečnost všech návštěvníků KV Areny. Odmítnutí bezpečnostní prohlídky je důvodem k zamezení vstupu do KV Areny, bez nároku vrácení vstupného.
 6. Návštěvník KV Areny je povinen udržovat v prostorách čistotu a pořádek, a používat zařízení a vybavení tak, aby nedocházelo k jeho poškozování.
 7. Návštěvník KV Areny je povinen respektovat pokyny pořadatelů, pořádkových a bezpečnostních služeb. V případě neuposlechnutí pokynů je služba oprávněna návštěvníka vyvést bez náhrady.
 8. Do KV Areny není dovoleno vnášet jakékoli potraviny, nápoje, lahve, deštníky, objemná zavazadla, zbraně, sklo, politické a reklamní materiály, toxické a jiné omamné látky, alkohol, pyrotechniku a další nebezpečné předměty.
 9. Návštěvníkům je dovolena pouze konzumace potravin a nápojů v KV Areně zakoupených. Do hlediště KV Areny je zakázáno vnášet potraviny.
 10. Do KV Areny je zakázán vstup zvířat.
 11. Je přísně zakázáno vhazovat jakékoli předměty na ledovou či produkční plochu KV Areny.
 12. Návštěvníkům je povoleno fotografovat malými kompaktními fotoaparáty. Bez svolení KV Areny či pořadatele akce nelze obrazové, datové či zvukové záznamy používat pro komerční účely.
 13. Návštěvník KV Areny souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím své podobizny či obrazu jako součásti obrazového záznamu, přenosu či reprodukce pro propagační účely v rámci zobrazení pořádané akce, v souvislosti s KV Arenou či pořadatelem akce.
 14. Návštěvník KV Areny je povinen odkládat věci pouze na vyhrazených místech, pořadatel nezodpovídá za ztrátu věcí či peněz mimo místa vyhrazená k odkládání či úschově věcí.
 15. Návštěvník KV Areny je povinen ohlásit okamžitě veškeré ztráty či odcizení majetku a veškerá utrpěná zranění.
 16. V prostorách KV Areny je zakázáno kouření a používání otevřeného ohně.
 17. Návštěvníci s kočárky nesmí ponechat kočárek v prostorách hlediště, ani ve vstupech do jednotlivých sektorů hlediště.
 18. KV Arena akceptuje umístění kočárků v prostorech prstence 3NP (ochoz), avšak nenese hmotnou ani jinou odpovědnost při ztrátě nebo poškození.
 19. V případě evakuace objektu KV Areny je každý návštěvník povinen řídit se pokyny osob oprávněných k řízení evakuace.
 20. Návštěvník KV Areny je povinen mít u sebe po celou dobu konání akce platnou vstupenku a je povinen ji předložit ke kontrole na požádání provozovatele, pořadatelů, nebo pořádkové a bezpečnostní služby.
Přílohy

Návštěvní řád