Upravuje podmínky hygienicky nezávadného a bezpečného provozu ve všech prostorách a musí být dodržován všemi návštěvníky a zaměstnanci bazénu. V případě porušení tohoto řádu bude tato osoba vykázána z bazénu bez náhrady vstupného.

Návštěvní řád – Vnitřní Bazén (platný od 1. 1. 2023)

Upravuje podmínky hygienicky nezávadného a bezpečného provozu ve všech prostorách a musí být dodržován všemi návštěvníky a zaměstnanci bazénu. V případě porušení tohoto řádu bude tato osoba vykázána z bazénu bez náhrady vstupného.

Článek 1

Vstup do prostoru bazénu

Vstup do bazénu je povolen pouze s platnou vstupenkou. Pojem platná vstupenka se rozumí:

 • Jednorázové vstupné zakoupené na čipových hodinkách. Platnost je časově omezena na den zakoupení a zaplacený tarif dle sazby ceníku.
 • Zakoupením permanentky (čipová karta/čip) si návštěvník sportovního areálu zakládá virtuální „účet“. Prostředky z tohoto účtu může po té použít k úhradě vstupného. Náhrada za nevyčerpaný kredit nebo nepoužitou čipovou kartu se neposkytuje. Kredit permanentky má platnost 12 měsíců od data nabití. Pokud v tomto období neproběhne dobití permanentky, tak finanční prostředky na ní propadají KV Areně s.r.o. Minimální kredit permanentky pro jedno nabití je 500,- Kč.
 • KV Arena s.r.o. má právo zrušit permanentku, pokud je více než 12 měsíců nepoužívaná, náhradu za kredit KV Arena s.r.o. neposkytuje.
 • Na čipové hodinky je povolen vstup a výstup pouze jediné osobě v jeden časový úsek.
 • Otevírací doba je umístěna na vstupu do bazénového centra a dále na stránkách www.kvarena.cz.
 • Zakoupením vstupenky a vstupem do prostor Bazénového centra se každý návštěvník zavazuje k dodržování tohoto návštěvního řádu.
 • Pro organizace, plaveckou výuku a plavecký oddíl platí stejné ustanovení jako pro jednotlivé návštěvníky.
 • Používání zařízení krytého bazénu bez dozoru odpovědných pracovníků není dovoleno z bezpečnostních důvodů.
 • Pokladník má povinnost odmítnout vydání vstupenky při naplnění kapacity a osobám, kterým je v souladu s návštěvním řádem vstup zakázán.
 • Zaplacením vstupného souhlasí návštěvník s návštěvním řádem.

Článek 2

Vyloučení z návštěvy bazénového centra

Do prostor krytého bazénu je zákaz vstupu osobám, které jsou postiženy nemocí ohrožující zdraví jiných osob používající zařízení. Tzn. osoby postiženy horečkou, kašlem, zánětem spojivek, nemocí COVID 19, bacilonosiči střevních a jiných chorob, osoby postižené chorobami provázející výtokem, kožními parazity, lidé s obvazem na těle, lidé pod vlivem alkoholu, dospělí používající plenky, cévku a umělý střevní vývod.

 • Z prostor krytého bazénu bude vykázán bez vrácení vstupného i ten návštěvník, který neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, nebo poruší ustanovení tohoto řádu.
 • V době plavecké výuky plaveckou školou, při pořádání plaveckých závodů a při tréninku plaveckého oddílu jsou všichni, bez rozdílu, povinni dodržovat návštěvní řád.
 • Děti do 10 let věku bez doprovodu dospělé osoby.

Článek 3

Provozní pokyny pro návštěvníky
 • Doba pobytu na hodinové vstupné začíná vstupem přes turniket a končí výstupem přes turniket. Při překročení zaplaceného času je návštěvník vyzván k doplatku za každých započatých 15 min.
 • Poplatek za ztrátu čipových hodinek činí 200,- Kč.
 • Ceník služeb je k nahlédnutí na pokladně bazénového centra.
 • Návštěvníci jsou povinni používat šatní skříňky, svlékat se, odkládat svoje věci a oblékat se jen v prostorách šaten. Za věci odložené mimo uzamčenou skříňku provozovatel neručí. Pokud si návštěvník přinese cennosti nebo jiné věci vyjma oděvů (peníze, mob. telefon, kameru, platební karty, průkazy a jiné osobní věci) do prostoru bazénového centra, jsou k tomu určené malé skříňky na cennosti umístěné před vstupem do šaten. Při zjištění, že návštěvníkovi byla nějaká věc odcizena, oznámí tuto skutečnost neprodleně obsluhujícímu personálu s uvedením všech skutečností včetně kontaktu na sebe.
 • Návštěvníci jsou povinni používat svých plavek, které musí být čisté. V trenýrkách, spodním prádle, kraťasech neurčených k plavání, burkinách, plaveckých hidžábech a celotělových oblecích je vstup do bazénu z hygienických důvodů zakázán. Plavčíci mohou vykázat návštěvníka u kterého vyhodnotí, že je plavecký úbor nehygienický.
 • Děti do jednoho roku mají zakázaný vstup do plaveckého bazénu, vířivky a tobogánu avšak do prostor bazénového centra mohou být vpuštěni společně s rodiči. Pro všechny malé děti jsou povinným oblečením plavečky s přiléhavou gumičkou.
 • Každý návštěvník je povinen před vstupem do bazénu použít sprchy a důkladně se umýt mýdlem.
 • Každý návštěvník je povinen šetřit s vodou. Ždímání plavek je dovoleno pouze v prostorách sprch.
 • Návštěvníci, zejména osoby starší nebo s omezenými tělesnými schopnostmi, se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých, mokrých plochách a tím se vyvarovat uklouznutí a způsobení úrazu sobě či ostatním návštěvníkům. Provozovatel nenese odpovědnost za škody, úrazy a poranění, které si návštěvníci způsobily vlastní nedbalostí a nedodržováním návštěvního řádu.
 • Návštěvníci jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byli způsobeny jejich vinou na vybavení bazénového centra a majetku ostatních návštěvníků.
 • Při odchodu je návštěvník povinen odevzdat všechny zapůjčené věci, včetně jednorázových hodinek. Ztráty musí návštěvník nahlásit personálu bezodkladně. V opačném případě nenese provozovatel odpovědnost za škodu.
 • Pro poskytnutí první pomoci při úrazech, poraněních, nevolnosti je třeba přivolat ihned plavčíka. Místnost ošetřovny je viditelně označena. Po ošetření plavčík zapíše ošetření do knihy úrazů a drobných poranění.
 • Hloubky bazénů jsou zřetelně označeny. Dětský bazén, vířivka a dojezdový bazén jsou koupelové bazény s teplotou vyšší než 28°C. Bazén 25 m je určen jako plavecký bazén do teploty 28°C.
 • Vodní tobogán smějí používat osoby starší 10 let – plavci. Jízda více osob za sebou je zakázána. Nástup další osoby je v intervalech, dle pokynů jízdy na tobogánu, kde je určen i způsob jízdy.
 • Uživatelé tobogánu se po dojezdu nesmí zdržovat v prostoru dojezdové vany, toto místo musí co nejrychleji opustit. Dojezdová vana neslouží k plavání a koupání.
 • Tobogán lze použít jen tehdy, proudí-li korytem voda. Uživatelé nesmějí mít na sobě, ani u sebe, ostré předměty (ani kovové přezky plavek).
 • Vířivka bude spouštěna v časových intervalech. Po ukončení cyklu musí návštěvník opustit vanu. Uživatelé sedí na vanové lavici. Vířivka slouží k relaxaci a masáži těla.
 • Použití parní kabiny a sauny je nutné přizpůsobit svému fyzickému a zdravotnímu stavu.
 • Sauna, tobogán a parní sauna jsou limitovány provozní dobou. Provozní doba je k dispozici na pokladně a na internetových stránkách.
 • Vstup do sauny je povolen do patnácti let pouze v doprovodu plnoleté osoby.

Článek 4

V areálu bazénového centra je zakázáno
 • Kouření ve všech prostorách.
 • Vstup do bazénového centra bez platné vstupenky.
 • Vstup do všech prostor bazénu v obuvi a nevhodném oblečení.
 • Vstup do míst určených osobám jiného pohlaví a všude tam, kde je označen zákaz vstupu.
 • Křičet, pískat, chovat se hlučně, srážet druhé osoby do bazénu, vzájemně se potápět, skákat do bazénu, házet různými předměty, užívat rozhlasových zařízení, hrát hazardní hry a vnášet skleněné předměty.
 • Volat o pomoc bez příčiny, svévolně používat záchranného zařízení, pomůcek a vybavení místnosti pomoci, bez vědomí zaměstnanců.
 • Používat soukromé potápěčské výzbroje, míče, tenisové míčky, nafukovací plovoucí předměty, mimo nafukovacích rukávků pro děti.
 • Vstupovat do bazénu bez předchozího umytí mýdlem ve sprchách, bez plavek, používat krémy, odhazovat odpadky a jakýmkoliv způsobem znečišťovat prostory bazénu.
 • Holit se, používat ostrých předmětů, používat osobních el. spotřebičů.
 • Vodit do bazénového centra jakákoli zvířata.
 • Donášet hořlaviny, alkohol, drogy, jedovaté látky, výbušniny.
 • Nosit řetízky a přívěšky všeho druhu, prsteny a jiné ostré předměty s nebezpečím úrazu.
 • Chovat se proti zásadám slušného, bezpečného a hygienicky nezávadnému chování.
 • Parkovat kola, kočárky v interiéru bazénového centra.
 • Neuposlechnutí pokynů a příkazů zaměstnanců bazénového centra je důvodem k vykázání návštěvníka bez nároku na vrácení vstupného.

Článek 5

Všeobecné ustanovení
 • Návštěvníci jsou povinni používat veškeré zařízení a vybavení bazénového centra tak, aby se zabránilo poškozování či rozkrádání.
 • Ztráty a nálezy návštěvníci nahlašují u pokladny v hale bazénového centra.

 

Návštěvní řád – Saunové centrum (platný od 1. 1. 2023)

 • Přístup do sauny mají jen osoby zdravé. Z návštěvy jsou vyloučeny osoby, které jsou postiženy jakoukoli nemocí, která může ohrozit zdraví při použití sauny, anebo může ohrozit zdraví ostatních účastníků sauny. Jedná se zejména o osoby postižené akutními nemocemi cest dýchacích, horečkami, záněty očí a nemocí COVID 19, atd. Z účasti jsou vyloučeni i bacilonosiči střevních i jiných nakažlivých chorob a účastníci s cévkou či umělým střevním vývodem.
 • Před vstupem do sauny je návštěvník povinen se vysvléci z plavek, řádně se omýt mýdlem a osprchovat.
 • Do sauny si s sebou každý vezme svoji osušku nebo si vyzvedne u vstupu do bazénu prostěradlo.
 • Pobyt v sauně má být nejvýše cca 15 minut. Následné ochlazení se provádí pod sprchou nebo v ochlazovacím bazénku. Cyklus ohřívání a ochlazování se provádí většinou 3x.Proces musí být upraven podle individuálních pocitů a aktuálního zdravotního stavu.
  Po ukončení procesu je doporučený odpočinek v odpočívárně.
 • Každý návštěvník je povinen udržovat čistotu, pořádek, základní hygienické návyky v sauně a dbát pokynů obsluhy.
 • Je zakázáno polévat saunová topidla vodou.
 • Každý návštěvník je povinen zachovávat klid a svým vystupováním neobtěžovat ostatní návštěvníky.
 • Návštěvník sauny není oprávněn upravovat režim v sauně změnou nastavených parametrů nebo ovlivněním regulátorů v sauně.
 • Každý návštěvník sauny odpovídá za svůj zdravotní stav a za zdravotní stav nezletilých, které doprovází.
 • Před návštěvou sauny dítětem, informujte dětského lékaře a požádejte o rady týkající se pobytu v sauně.
 • Každý návštěvník je povinen uposlechnout bezvýhradně pokynů obsluhy sauny, týkající se provozu zařízení. V případě neuposlechnutí je obsluha oprávněna vykázat takového návštěvníka z provozu sauny.

Návštěvní řád – Venkovní Bazén (platný od 1. 1. 2023)

Článek 1

Vstup do prostoru venkovního bazénu

Vstup do venkovního bazénu je povolen pouze s platnou vstupenkou. Pojem platná vstupenka se rozumí:

 • jednorázové vstupné zakoupené před vstupem do venkovního bazénu s automatu pro prodej vstupenek. Datum a čas návštěvy bazénu je vytištěn na vstupence.
 • Otevírací doba je od 9 – 21 hod. a je umístěna na vstupu do venkovního bazénu a dále na stránkách www.kvarena.cz.
 • Zakoupením vstupenky a vstupem do prostor venkovního bazénu se každý zavazuje k dodržování tohoto návštěvního řádu.
 • Pro organizace, plaveckou výuku a plavecký oddíl platí stejné ustanovení jako pro jednotlivé návštěvníky.
 • Používání zařízení venkovního bazénu bez dozoru odpovědných pracovníků není dovoleno z bezpečnostních důvodů.
 • Prodej vstupenek je pozastaven při naplnění kapacity do 250 osob a osobám, kterým je v souladu s návštěvním řádem vstup zakázán.
 • Zaplacením vstupného souhlasí návštěvník s návštěvním řádem.

Článek 2

Vyloučení z návštěvy bazénového centra
 • Do prostor venkovního bazénu je zákaz vstupu osobám, které jsou postiženy nemocí ohrožující zdraví jiných osob používající zařízení. Tzn. osoby postiženy horečkou, kašlem, zánětem spojivek, nemocí COVID 19, bacilonosiči střevních a jiných chorob, osoby postižené chorobami provázející výtokem, kožními parazity, lidé s obvazem na těle, lidé pod vlivem alkoholu, dospělí používající plenky, cévku a umělý střevní vývod.
 • Z prostor venkovního bazénu bude vykázán bez vrácení vstupného i ten návštěvník, který neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, nebo poruší ustanovení tohoto řádu.
 • V době plavecké výuky plaveckou školou, při pořádání tréninku plaveckého oddílu jsou všichni bez rozdílu povinni dodržovat návštěvní řád.
 • Děti do 10 let věku bez doprovodu dospělé osoby.

Článek 3

Provozní pokyny pro návštěvníky
 • Každý návštěvník venkovního bazénu si zodpovídá za svoje osobní věci. Při zjištění, že návštěvníkovi byla nějaká věc odcizena, oznámí tuto skutečnost neprodleně obsluhujícímu personálu s uvedením všech skutečností včetně kontaktu na sebe.
 • Návštěvníci jsou povinni používat svých plavek, které musí být čisté. V trenýrkách, spodním prádle, kraťasech neurčených k plavání, burkinách, plaveckých hidžábech a celotělových oblecích je vstup do bazénu z hygienických důvodů zakázán. Plavčíci mohou vykázat návštěvníka u kterého vyhodnotí, že je plavecký úbor nehygienický.
 • Děti do jednoho roku mají zakázaný vstup do plaveckého bazénu, avšak do prostoru dětského bazénu mohou být vpuštěni společně s rodiči a osobami staršími 18 let. Pro všechny malé děti je povinné oblečení plavečkami s přiléhavou gumičkou.
 • Každý návštěvník je povinen před vstupem do bazénu použít toalety, sprchy a projít brodítkem.
 • Každý návštěvník je povinen šetřit s vodou.
 • Návštěvníci zejména osoby starší nebo s omezenými tělesnými schopnostmi musí se ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých, mokrých plochách a tím se vyvarovat uklouznutí a způsobení úrazu sobě či ostatním návštěvníkům. Provozovatel nenese odpovědnost za škody, úrazy a poranění, které si návštěvníci způsobily vlastní nedbalostí a nedodržováním návštěvního řádu.
 • Návštěvníci jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byli způsobeny jejich vinou na vybavení venkovního bazénu a majetku ostatních návštěvníků.
 • Při odchodu je návštěvník povinen odevzdat všechny zapůjčené věci. (lehátka, slunečníky, atd.) Při poškození, nebo ztrátě zapůjčených věcí, bude organizace žádat po návštěvníkovi náhradu.
 • Pro poskytnutí první pomoci při úrazech, poraněních, nevolnosti je třeba přivolat ihned plavčíka. Místnost ošetřovny je viditelně označena. Po ošetření plavčík zapíše ošetření do knihy úrazů a drobných poranění.
 • Hloubky bazénů jsou zřetelně označeny.
 • Vodní skluzavku smějí používat osoby starší 8 let-plavci. Návštěvníci jezdí na skluzavce jednotlivě.
 • Uživatelé skluzavky se po dojezdu nesmí zdržovat v prostoru dojezdu skluzavky. Toto místo musí co nejrychleji opustit.
 • Skluzavku lze použít jen tehdy proudí li korytem voda. Uživatelé nesmějí mít na sobě ani u sebe ostré předměty (ani kovové přezky plavek).

Článek 4

V areálu venkovního bazénu je zakázáno
 • Kouření ve všech prostorách
 • Vstup do venkovního bazénu bez platné vstupenky.
 • Vstup do prostor bazénu za brodítky v obuvi a nevhodném oblečení.
 • Vstup do míst určených osobám jiného pohlaví a všude tam, kde je označen zákaz vstupu.
 • Křičet, pískat, chovat se hlučně, srážet druhé osoby do bazénu, vzájemně se potápět, skákat do bazénu, házet různými předměty, užívat rozhlasových zařízení, hrát hazardní hry a používat skleněné předměty.
 • Volat o pomoc bez příčiny, svévolně používat záchranného zařízení a pomůcky.
 • Používat soukromé potápěčské výzbroje, nafukovací plovoucí předměty, mimo nafukovacích rukávků pro děti.
 • Vstupovat do bazénu bez předchozího umytí ve sprchách brodítka, bez plavek, používat krémy, odhazovat odpadky a jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory bazénu.
 • Vodit do bazénového centra jakákoli zvířata.
 • Donášet hořlaviny, alkohol, drogy, jedovaté látky, výbušniny.
 • Nosit řetízky a přívěšky všeho druhu, prsteny a jiné ostré předměty s nebezpečím úrazu.
 • Chovat se proti zásadám slušného, bezpečného a hygienicky nezávadnému chování.
 • Parkovat kola mimo vyhrazená místa.
 • Je zakázáno vstupovat do prostorů vnitřního bazénu.
 • Vulgárně se vyjadřovat a urážet zaměstnance Bazénového centra.

Neuposlechnutí pokynů a příkazů zaměstnanců Venkovního bazénu je důvodem k vykázání návštěvníka bez nároku na vrácení vstupného, stejně tak při porušení bodu uvedených ve článku 4.

Článek 5

Všeobecné ustanovení
 • Návštěvníci jsou povinni používat veškeré zařízení a vybavení venkovního bazénu tak, aby se zabránilo poškozování či rozkrádání.
 • Ztráty a nálezy návštěvníci nahlašují u pokladny v hale bazénového centra.

Návštěvní řád vypracoval:
Michal Kulhánek
vedoucí bazénového centra