Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku

Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku 

 

 

Zadavatel: KV Aréna, s.r.o., se sídlem Západní 1812/73, 360 01 Karlovy Vary

 

Tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku s ohledem na  ustanovení § 53 zák.č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“) za účelem realizace veřejné zakázky:

 

„Úklidový servis KV Arény“ 

 

 

 

                                                                 I. 

Identifikační údaje zadavatele

Název:  KV Arena, s.r.o., 

IČ:         279 68 561

DIČ:      CZ 279 68 561 

Sídlo:    Západní 1812/73, 360 01 Karlovy Vary

Zastoupená: Vladimír Kvasnička, jednatel společnosti

Kontaktní osoba zadavatele: Jiří Liška tel.č.: 773 835381 

 

 

II.

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 

Název: Úklidový servis KV Arény (dále jen „veřejná zakázka“)

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na služby (§ 14 odst. 2 zákona) 

Dle předpokládané hodnoty: podlimitní veřejná zakázka 

Typ zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení

 

III.

Vymezení předmětu veřejné zakázky 

Předmětem plnění veřejné zakázky je celodenní úklidový servis všech objektů KV Arény, tedy úklid Hlavní haly, Tréninkové haly, garáží pod objektem KV Areny, Haly míčových sportů a Bazénového centra.

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 2.700.000,-Kč bez DPH ročně, tedy 5.400.000,-Kč bez DPH za dobu trvání smlouvy.

Zadávací dokumentace – rozsah a požadavky na úklid v jednotlivých objektech KV Areny tvoří přílohu č. 1. této výzvy, kdy případné dotazy zodpoví kontaktní osoba uvedená v části I. této výzvy, případně je s touto možno dojednat obhlídku na místě plnění. Všem zájemcům zadavatel poskytne bezplatně Zadávací dokumentaci bezodkladně na základě jejich písemné žádosti o její poskytnutí, která musí být doručena k rukám kontaktní osoby nejpozději do 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 

IV.

Obchodní podmínky veřejné zakázky

 

Termín plnění: od června či července 2018 na dobu dvou let od podpisu smlouvy.

Místo plnění: všechny objekty KV Areny v Karlových Varech. 

Úklidové prostředky jsou požadovanou součástí dodávky služeb. 

Hygienický spotřební materiál (toaletní papír, pap.utěrky , tekuté mýdlo apod. )  si zadavatel nakupuje sám. 

Zadavatel bude vyžadovat jednotný pracovní oděv pracovníků dodavatele služeb.

Zadavatel vyžaduje od úklidové firmy vlastní strojové vybavení, včetně podlahového mycího stroje.

 

V.

Lhůta a místo pro podání nabídky

 

Nabídku je možno doručit osobně či zaslat poštou na adresu sídla zadavatele,  kdy na obálce určené k poštovní či osobní přepravě bude jako předmět uvedeno „Úklidový servis KV Arény“. Za okamžik předání je považováno převzetí nabídky v sídle zadavatele. 

Lhůta pro podání nabídek končí dnem : 6.6.2018 v 11.00 hodin. 

Otevírání obálek se uskuteční dne 6.6.2018 od 14.00 hodin v sídle zadavatele.

 

Obsah nabídky, místo a čas podání nabídky, lhůty a další pravidla podání nabídek 

 1. Nabídka musí být vyhotovena písemnou formou v českém jazyce ve 2 exemplářích (originál-kopie), v uzavřené obálce zřetelně označené nápisem jak shora uvedeno a dále nápisem „NEOTVÍRAT před datem otevírání nabídek!“ 
 2. Nabídka musí obsahovat prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky 
 3. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení. Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce.
 4. Lhůta pro podání nabídek končí dnem : 6.6.2018, příjem nabídek bude ukončen v 11.00 hodin. Nejpozději v této lhůtě musí být nabídky doručeny do sídla zadavatele.
 5. Nabídky, které nebudou doručeny ve stanovené lhůtě viz bod 4., nebudou do výběrového řízení zařazeny a budou neotevřené zaslány zpět uchazeči.

 

 

VI.

Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek uchazečů, splňujících kvalifikační předpoklady, bude provedeno podle základního hodnotícího kritéria, kterým je ekonomická výhodnost nabídky ve smyslu § 114 zákona. Dílčí hodnotící kritéria se vztahují k nabízenému plnění veřejné zakázky a vyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny. Hodnotící kritéria stanovuje zadavatel vahou vyjádřenou v procentech následujícím způsobem: 

 

1. výše nabídkové ceny - 90%
2. četnost a rozsah úklidu v rámci požadované časové osy  10%

 

VII.

Požadavky na zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

 

Nabídková cena bude uvedena v českých korunách, a to bez DPH i včetně DPH. Nabídková cena musí být konečná, nejvýše přípustná, platná po celou dobu plnění smlouvy a musí zahrnovat veškeré nutné náklady spojené s plněním veřejné zakázky. 

Nabídková cena musí být stanovena jednak na pravidelné měsíční platby za běžný úklid rozdělená na jednotlivé objekty KV Areny, a to pro pravidelný Běžný úklid v rozsahu stanoveném v příloze č.1 této výzvy. 

Nabídková cena musí dále obsahovat samostatnou nabídku ceny stanovenou pro Mimořádný úklid hodinovou sazbou, sazbou za jednotku či za 1 m2, popř. sazbou za jednotlivé druhy Mimořádných úklidů, a Speciálních úklidů, a to za jednotnou cenu bez rozlišování dnů pracovního volna či státních svátků, popř. s rozlišením sazeb za úklid v době pracovního volna, státních svátků či v nočních hodinách.

Platby za provedené práce budou účtovány na základě řádné faktury vystavené vybraným uchazečem dle soupisu provedených prací a po jejich převzetí a odsouhlasení odpovědným pracovníkem zadavatele. Splatnost daňových dokladů - faktur bude 30 dnů od jejich převzetí zadavatelem. 

 

VIII.

Požadavky na prokázání kvalifikace uchazeče

Uchazeč splní kvalifikaci tím, že prokáže splnění kvalifikačních předpokladů přiložením čestného prohlášení (příloha č. 2 této poptávky), že splňuje odbornou a profesní způsobilost pro splnění veřejné zakázky, že je ekonomicky a finančně způsobilý svou nabídku provést, a tyto skutečnosti doložit výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, a dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, a dokladem prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, vše může být přiloženo v prosté kopii nebo formou vytištěného elektronického výpisu k nabídce.

Zadavatel dále požaduje doložení minimálně 2 referencí o předchozích významných úklidových službách dodávaných uchazečem, uskutečněných v posledních dvou letech, a to včetně uvedení rozsahu uklízených ploch v m2, kdy za významnou klidovou službu považuje zadavatel úklid alespoň 1.000 m2 měsíčně. 

Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat, aby dodavatel, s nímž má být uzavřena smlouva, předložil před podpisem smlouvy vybrané dokumenty v originále.

 

 Kvalifikační předpoklady, které je nutno doložit:

 

1. Výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence ne starší 90 dnů∗, 

2. Doklad o oprávnění k podnikání  - živnostenský(é) list(y)

3. Reference o předchozích významných úklidových službách.

 

 

 

IX.

Další podmínky a informace k veřejné zakázce

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a zrušit zadávací řízení bez udání důvodu. 

Zadavatel si vyhrazuje právo vyjednávat s dodavateli o podmínkách plnění.

Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit na webových stránkách zadavatele a na profilu zadavatele:

 • doplňující informace na základě dotazů jednotlivých uchazečů podaných v zákonné lhůtě 
 • rozhodnutí o vyloučení uchazeče 
 • rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Zadavatel nehradí žádné náklady vzniklé účastí v zadávacím řízení.

 

 

Přílohy:

 1. Rozsah a požadavky na úklid 
 2. Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů

V Karlových Varech dne 14.5.2018                                              ..…..……………………..

KV Arena, s.r.o.                                                        zast. Vladimírem Kvasničkou, jednatelem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA č. 1 - rozsah a požadavky na úklid

 

Požadované úklidové činnosti – základní členění

      

 • Běžný úklid - zajištění opakovaného úklidu nejvíce frekventovaných míst, mytí a čištění denních místností a likvidace následků mimořádných situací dle pokynů zadavatele

 

 • Mimořádný úklid – zajištění úklidu při přípravě kulturní nebo sportovní akce, v jejím průběhu a po   skončení – pouze na objednávku;  

 

 • Speciální úklid - se speciální technologií (např. čištění parou, tlakovou vodou atd., např. pláště budov, skleněné výplně, skla na mantinelech apod.) – pouze na objednávku

 

 

 1. Hlavní hala, Tréninková hala, garáže

 

A) Běžný úklid (Hlavní hala HL, Tréninková hala TH, garáže):

- každodenní celodenní úklidový servis ve dnech Po-Pá od 7,00 do 17,00 hod v rozsahu 4 pracovníků,

- v době od 1.června do 31.srpna bude běžný úklid prováděn pouze 2x týdně,

- součástí povinností poskytovatele při provádění běžného úklidu je i vytvoření tabulek o rozpisu a plnění úklidu nebo ošetření vybraných prostor (šatny, WC), do kterých je povinen zapisovat časy a jména pracovníků provádějících jednotlivé úklidové úkony, a tyto nechávat v předmětných prostorách

- běžný úklid zahrnuje zejména pravidelný úklid chodeb, čištění a leštění prosklených ploch, pravidelný úklid WC a šaten, pravidelná kontrola a vysypávání odpadkových košů, úklid cigaretových nedopalků uvnitř objektů i v jejich okolí, kontrola a doplnění spotřebního materiálu, zejm. toaletních potřeb, odstranění samolepek z míst, která k tomu nejsou určena, zametení a setření schodů, průběžnou kontrolu čistoty v objektu, ostatní úklid dle aktuální denní potřeby, a to v tomto časovém harmonogramu:

 

Hlavní hala:

 

 • denně: 

- kontrola a vysypání košů,

- úklid cigaretových nedopalků uvnitř objektu i v jeho okolí, odstranění samolepek z míst,

která k tomu nejsou určena,

- pravidelný úklid WC a šaten, kontrola a doplnění spotřebního materiálu, zejm. toaletních

potřeb,

- zametení a setření schodů, kabin výtahu

- průběžná kontrolu čistoty v objektu, ostatní úklid dle aktuální denní potřeby

 

 • 1x týdně:

- kompletní zametení a setření věží V1,V2,V3,V4

- kompletní úklid výtahů

- odstranění pavučin

-  mytí prosklených dveří

- úklid kanceláře vedoucího provozu

- dezinfekce prostor Multifunkční haly

 

 • 2x týdně:

- úklid garáží, strojové čištění, sběr nečistot

- omytí odpadkových košů

 

 • 1x  měsíčně:

- úklid technický vjezd

- úklid terasy  mezi halami

- mytí oken velín

 

Tréninková hala:

 • denně:

- úklid kanceláří ředitelství KV Areny, chodeb,

- úklid vestibulu před vstupem, lávky, včetně skel a dveří (kontrola po 2 hodinách)

- úklid věže T4 u kanceláří a vstupů do budovy TH, (dle potřeby, kontrola po 2 hodinách)

-  úklid kabiny výtahu, zametení a setření schodiště (dle potřeby, kontrola po 2 hodinách)

- vysávání rohoží

- úklid vestibulu 2.patra, WC, (kontrola po 2 hodinách)

- úklid šaten 1-5 dle rozpisu akcí

- kontrola a vysypání košů,

- úklid cigaretových nedopalků uvnitř objektu i v jeho okolí, odstranění samolepek z míst,

která k tomu nejsou určena,

- pravidelný úklid WC a šaten, kontrola a doplnění spotřebního materiálu, zejm. toaletních

potřeb (dle potřeby, kontrola po 2 hodinách),

- průběžná kontrolu čistoty v objektu, ostatní úklid dle aktuální denní potřeby

 

 • 1x týdně:

- mytí prosklených ploch

- dezinfekce TH ( šatny 1 – 5 včetně soc.zařízení)

 

 • 2x týdně:

- úklid věží T1,T2,T3,

- úklid velín

 

Minimální harmonogram běžného úklidu v HH a TH:

 

Pondělí: TH: Kanceláře KV Arena, vestibul + WC, lávka, prosklení, schodiště V4 – 1NP až 4NP, výtah, šatny, velín, věž V1 a V2, plocha okolo kluziště, šatny (dle komerce a potřeby), kontrola a doplnění spotřebního materiálu

HH: Vestibul, chodba k A teamu, WC 5NP, hydranty a HP 5NP a 4NP, šatny (dle komerce a potřeby), kontrola a doplnění spotřebního materiálu

Venkovní úklid: úklid cigaretových nedopalků a odpadků mimo odp. koše

Garáže: úklid okolo odpadkových košů

 

      Úterý: TH: Kanceláře KV Arena + vysátí koberců, vestibul + WC, lávka, schodiště V4 – 1NP až 4NP, šatny, věž V3, šatny (dle komerce a potřeby), kontrola a doplnění spotřebního materiálu

HH: věž V1 a V4 – schodiště, výtahy, šatny (dle komerce a potřeby), kontrola a doplnění spotřebního materiálu

Venkovní úklid: úklid cigaretových nedopalků a odpadků mimo odp. koše

Garáže: úklid okolo odpadkových košů

 

      Středa: TH: Kanceláře KV Arena, vestibul + WC, lávka, prosklení, schodiště V4 – 1NP až 4NP, výtah, šatny, velín, šatny údržba, schodiště stup Sever 3NP – 1NP, šatny (dle komerce a potřeby), kontrola a doplnění spotřebního materiálu

HH: Vestibul, chodba k A teamu, šatny (dle komerce a potřeby), kontrola a doplnění spotřebního materiálu

Venkovní úklid: úklid cigaretových nedopalků a odpadků mimo odp. koše

Garáže: úklid okolo odpadkových košů

 

       Čtvrtek: TH: Kanceláře KV Arena, vestibul + WC, lávka, schodiště V4 – 1NP až 4NP, šatny, věž V1 a V2, plocha okolo kluziště, šatny (dle komerce a potřeby), kontrola a doplnění spotřebního materiálu

HH: Věže V2 a V3 – schodiště, výtahy, šatny (dle komerce a potřeby), kontrola a doplnění spotřebního materiálu

Venkovní úklid: úklid cigaretových nedopalků a odpadků mimo odp. koše

Garáže: úklid okolo odpadkových košů

 

        Pátek: TH: Kanceláře KV Arena, vestibul + WC, lávka, prosklení, schodiště V4 – 1NP až 4NP, výtah, šatny, velín, kancelář provozu, věž V3, šatny (dle komerce a potřeby), kontrola a doplnění spotřebního materiálu

HH: Vestibul - turnikety, koše, stoly, podlaha, chodba k A teamu, chodba rozhodčí, hydranty a HP 3NP a 2NP, šatny (dle komerce a potřeby), kontrola a doplnění spotřebního materiálu

Venkovní úklid: úklid cigaretových nedopalků a odpadků mimo odp. koše

Garáže: úklid okolo odpadkových košů

 

        Sobota: TH: Dle potřeby, kontrola a doplnění spotřebního materiálu

HH: Dle potřeby, kontrola a doplnění spotřebního materiálu

Venkovní úklid: úklid cigaretových nedopalků a odpadků mimo odp. koše

Garáže: úklid okolo odpadkových košů

 

        Neděle: TH: Dle potřeby, kontrola a doplnění spotřebního materiálu

HH: Dle potřeby, kontrola a doplnění spotřebního materiálu

Venkovní úklid: úklid cigaretových nedopalků a odpadků mimo odp. koše

Garáže: úklid okolo odpadkových košů

 

B) Mimořádný úklid

mimořádný úklid po akcích Hlavní hala (HH), Tréninková hala (TH), garáže, Hala míčových sportů (MH):

 

ba) úklid po akcích s přítomností diváků - sportovní utkání, výstavy, koncerty a další kulturní a sportovní akce:

 

Úklid bude prováděn na základě písemné objednávky objednatele bez rozdílu svátků, sobot a nedělí a zahrnuje zejména tyto činnosti:

 • kompletní úklid WC dle aktuální obsazenosti – setření podlahy, vyleštění zrcadel a umytí sociálního zařízení, doplnění toaletních potřeb,
 • úklid cigaretových nedopalků uvnitř objektu i v jejich okolí,
 • úklid hlediště – sběr odpadu, zametení a setření
 • úklid chodeb a schodů – zametení a setření dle aktuální vytíženosti,
 • úklid šaten – kompletní úklid šaten: zametení a setření podlah, prachu, případně úklid sociálního zařízení,
 • vynesení odpadků na určené místo,
 • úklid hrací plochy.

 

u Hlavní haly tento mimořádný úklid zahrnuje dále :

 • úklid šaten 3,4,5, šatny rozhodčích, šatny produkce, lékař, doplnění toalet.potřeb,
 • úklid 2. patra (hala „sever“, WC, šatny diváků),
 • úklid 3. patra (ochoz, vestibul,  apod.), WC, podlahy mycím strojem, doplnění toalet.potřeb,
 • úklid 4. patra, úklid skyboxů včetně setření nábytku od nečistot, WC, VIP restaurant, VIP
 • Gold, luxování koberců chodeb a skyboxů, vysátí rohoží, vynesení odpadků
 • úklid 5. patra, luxování, WC úklid případně mytí, doplnění toalet potřeb

 

bb) úklid po akcích  bez přítomnosti diváků (tréninky, komerční akce).

 

Úklid bude probíhat v rámci běžného úklidu a zahrnuje zejména tyto činnosti:

 • úklid hrací plochy dle aktuální potřeby,
 • kompletní úklid WC dle aktuální obsazenosti – setření podlahy, vyleštění zrcadel a umytí sociálního zařízení,
 • úklid šaten – kompletní úklid šaten: zametení a setření podlah, prachu, případně úklid sociálního zařízení.

 

bc) Mytí a údržba podzemních garáží

 

- minimálně 1x za 10 dní kompletní mytí podlah v garážích pomocí stroje, v zimním období dle potřeby

- dle potřeby odsávání vody

- 2x týdně kontrola prostoru před vjezdem do garáží (dlažba), úklid nečistot, nedopalků apod.

 

bd)  Dezinfekce prostor HH a TH, MH

- zejména šatny, sociální zařízení, sprchy

- frekvence na HH a TH září-duben 1x týdně, květen – srpen 2x měsíčně

- frekvence MH září – duben 2x měsíčně, květen – srpen 1x měsíčně, jinak dle požadavku objednatele

 

be) Mytí prosklených ploch

 

- vyčištění prosklených ploch včetně rámů, a pláště budovy – na základě písemné objednávky objednatele, rozsah určí objednatel.

 

bf) Generální úklid

 

- na základě písemné objednávky objednatele, rozsah určí objednatel.

 

 

 

II. Hala míčových sportů

 

 

A) Běžný úklid (Hala míčových sportů - HMS):

- každodenní celodenní úklidový servis ve dnech Po-Pá od 8,00 do 16,30 hod v rozsahu 4 pracovníků poskytovatele,

- v době od 1.června do 31.srpna bude běžný úklid prováděn pouze 2x týdně. V případě akcí s přítomností diváků bude probíhat úklid dle objednávek zadavatele,

- součástí povinností poskytovatele při provádění běžného úklidu je i vytvoření tabulek o rozpisu a plnění úklidu nebo ošetření vybraných prostor (šatny, WC), do kterých je povinen zapisovat časy a jména pracovníků provádějících jednotlivé úklidové úkony, a tyto nechávat v předmětných prostorách

- běžný úklid zahrnuje zejména pravidelný úklid chodeb, čištění a leštění prosklených ploch, pravidelný úklid WC a šaten, pravidelná kontrola a vysypávání odpadkových košů, úklid cigaretových nedopalků uvnitř objektů i v jejich okolí, kontrola a doplnění spotřebního materiálu, zejm. toaletních potřeb, odstranění samolepek z míst, která k tomu nejsou určena, zametení a setření schodů, průběžnou kontrolu čistoty v objektu, ostatní úklid dle aktuální denní potřeby, a to v tomto časovém harmonogramu:

 

 • denně:
 • kontrola a vysypání košů,
 • úklid cigaretových nedopalků uvnitř objektu i v jeho okolí, odstranění samolepek z míst,
 • která k tomu nejsou určena,
 • pravidelný úklid WC a šaten, kontrola a doplnění spotřebního materiálu, zejm. toaletních
 • potřeb,
 • zametení a setření schodů a chodeb, kabin výtahu
 • průběžná kontrolu čistoty v objektu, ostatní úklid dle aktuální denní potřeby

-    vysávání rohoží

-    úklid hrací plochy

 • úklid tribuny

 

 • 1x týdně:

- kompletní úklid výtahu

- odstranění pavučin

-  mytí prosklených dveří

- úklid kanceláře vedoucího provozu a zasedací místnosti

- dezinfekce prostor Haly míčových sportů

- úklid posilovny

 

 • 2x týdně:

- omytí odpadkových košů

 

 • 1x  měsíčně:

- úklid prostor vzduchotechniky

- úklid terasy

- mytí oken u vstupů do haly a v posilovně

 

 

Minimální harmonogram běžného úklidu v HMS:

 

 • Pondělí: HMS: Kancelář, recepce + WC, šatny, hrací plocha, tribuna, ochoz, kontrola a doplnění spotřebního materiálu

Venkovní úklid: úklid cigaretových nedopalků a odpadků mimo odp. koše

 

 • Úterý: HMS: Kancelář, recepce + WC, šatny, hrací plocha, tribuna, ochoz,   kontrola a doplnění spotřebního materiálu

Venkovní úklid: úklid cigaretových nedopalků a odpadků mimo odp. koše

 

 • Středa:   HMS: Kancelář, recepce + WC, šatny, hrací plocha, tribuna, ochoz, kontrola a doplnění spotřebního materiálu

Venkovní úklid: úklid cigaretových nedopalků a odpadků mimo odp. koše

 

 • Čtvrtek: HMS: Kancelář, recepce + WC, šatny, hrací plocha, tribuna, ochoz,   kontrola a doplnění spotřebního materiálu

Venkovní úklid: úklid cigaretových nedopalků a odpadků mimo odp. koše

 

 • Pátek:  HMS: Kancelář, recepce + WC, šatny, hrací plocha, tribuna, ochoz,   kontrola a doplnění spotřebního materiálu

Venkovní úklid: úklid cigaretových nedopalků a odpadků mimo odp. koše

 

 • Sobota: HMS: Dle potřeby, kontrola a doplnění spotřebního materiálu

Venkovní úklid: úklid cigaretových nedopalků a odpadků mimo odp. koše

 

 • Neděle: HMS: Dle potřeby, kontrola a doplnění spotřebního materiálu

Venkovní úklid: úklid cigaretových nedopalků a odpadků mimo odp. koše

 

 

 

B. Mimořádný úklid

 

Ba) úklid po akcích s přítomností diváků - sportovní utkání, výstavy, koncerty a další kulturní a sportovní akce:

 

Úklid bude prováděn na základě písemné objednávky objednatele bez rozdílu svátků, sobot a nedělí a zahrnuje zejména tyto činnosti:

 • kompletní úklid WC dle aktuální obsazenosti – setření podlahy, vyleštění zrcadel a umytí sociálního zařízení, doplnění toaletních potřeb,
 • úklid cigaretových nedopalků uvnitř objektu i v jejich okolí,
 • úklid hlediště – sběr odpadu, zametení a setření
 • úklid chodeb a schodů – zametení a setření dle aktuální vytíženosti,
 • úklid šaten – kompletní úklid šaten: zametení a setření podlah, prachu, případně úklid sociálního zařízení,
 • vynesení odpadků na určené místo,
 • úklid hrací plochy.

 

Bb) úklid po akcích  bez přítomnosti diváků (tréninky, komerční akce).

 

Úklid bude probíhat v rámci běžného úklidu a zahrnuje zejména tyto činnosti:

 • úklid hrací plochy dle aktuální potřeby,
 • kompletní úklid WC dle aktuální obsazenosti – setření podlahy, vyleštění zrcadel a umytí sociálního zařízení,
 • úklid šaten – kompletní úklid šaten: zametení a setření podlah, prachu, případně úklid sociálního zařízení.

 

Bc)  Dezinfekce prostor HH a TH, HMS

 • zejména šatny, sociální zařízení, sprchy
 • frekvence na HMS a TH září-duben 1x týdně, květen – srpen 2x měsíčně
 • frekvence HMS září – duben 2x měsíčně, květen – srpen 1x měsíčně, jinak dle požadavku objednatele

 

Bd) Mytí prosklených ploch

 

- vyčištění prosklených ploch včetně rámů, a pláště budovy – na základě písemné objednávky objednatele, rozsah určí objednatel.

 

Be) Generální úklid

 

- na základě písemné objednávky objednatele, rozsah určí objednatel.

 

 

 

 

 

 

 

III. Bazénové centrum

 

Jedna pracovní směna: práce jsou rozepsány na dva pracovníky po osmi hodinách. Nutná práce s čistící chemií.

 

 1. Běžný úklid

 

 1. Ranní úklid: pondělí-neděle
 • úklid šatna návštěvníci a převlékací kabinky, vestibul-úpravna, WC-návštěvníci, mezidveří, vstup pro personál- chodba personál a schody, sauna- WC, desinfekce sauny a infra sauny a jejich úklid, koše, tobogán- schodiště k tobogánu, podlaha kolem tobogánu.
 • Pondělí-sauna generální úklid, parní kabina.
 • Pátek- sauna úklid a pára.
 • V průběhu ranní směny kontrola celého prostoru bazénu v intervalech dle potřeby od vestibulu až bazén.(důraz na kontrolu šaten, sprch, stěrkování vody u parní kabiny, chodba sauna-bazén).
 • odpolední směna-úklid šaten invalidé, společné převlékárny.

 

 

ab) Večerní úklid (20-24 hod): pondělí-neděle

 • Kanálky kolem bazénu (strojově), sprchy M a Ž, šatna návštěvníci strojový úklid podlahy, chodba k bazénu strojově, úklid prostoru před vstupem do venkovního bazénu (tobogán), 
 • úklid sprchy Ž,M-pomocí čistícího a desinfekčního prostředku vyčištění podlahy, umyvadla, pisoáry, WC podlahy a mísy, otření kabinky a žluté poličky u vchodu do sprch.
 • chodba bazén- za použití čistící a desinfekční chemie 
 • šatny bazénu - před mokrým úklidem vysátí vysavačem, po vysátí prostoru šaten aplikace stejné čištění jako u čištění chodby bazénu. Důraz na pečlivost úklidu.
 • Převlékací kabiny- vytření prostoru kabinek, otření lavic a stěn. Vynesení odpadkových košů, očištění zrcadel.
 • Prostory recepce - vysátí podlahy a koberec i v mezidveří hl. vchodu. Úklid WC návštěvníků, vynášení koše, otření stolků, poliček i v úpravně, zrcadla.
 • pomocí chemie setření prostor vstupního vestibulu.
 • 3x týdně ve sprchách stěny(obklad) pomocí chemie a padu, čištění nerez kanálků - rozebrání a vyčištění, řádné opláchnutí.

 

 • Pracovní harmonogram může být upraven. Musí být dodrženy zásady hygienického plánu a úklidu pro provoz bazénu a práce s desinfekcí (resistence).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 2

 

 

 

 

 

 

 

ČESTNÉ  PROHLÁŠENÍ

 

 

 

Já níže podepsaný/á ……………………..….………………………… nar. ………..………………

 

 

Bytem……….………………………………………………….…………………………..……………

 

 

jako statutární zástupce ……………………………………………..……………....……………..…

 

 

se sídlem ………………………………………………………….……..………………….……..…… 

 

 

IČ……………………………………

 

 (dále jen uchazeč) 

 

 

 

prohlašuji, že splňuji odbornou a profesní způsobilost pro splnění veřejné zakázky, ke které podávám nabídku, že jsem ekonomicky a finančně způsobilý svou nabídku provést, a tyto skutečnosti dokládám těmito listinami:

 

 

 

 

V …………………….…… dne …………2018

 

 

……………………………………………………... (osoba oprávněná jednat jménem uchazeče, např. jednatel spol. s ruč. omez. atd.)
Galerie