Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku

Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku 

 

 

Zadavatel: KV Aréna, s.r.o., se sídlem Západní 1812/73, 360 01 Karlovy Vary

 

Tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na s ohledem na ustanovení § 53 zák.č. 134/2016 Sb. Zákona o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „zákon“) za účelem realizace veřejné zakázky:

 

„Nákup rolby na úpravu ledové plochy pro KV Arenu“ 

 

 

 

                                                                 I. 

Identifikační údaje zadavatele

Název:  KV Arena, s.r.o., 

IČ:         279 68 561

DIČ:      CZ 279 68 561 

Sídlo:    Západní 1812/73, 360 01 Karlovy Vary

Zastoupená: Vladimír Kvasnička, jednatel společnosti

Kontaktní osoba zadavatele: Jiří Liška tel.č.: 773 835381 

 

 

II.

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 

Název: Nákup rolby na úpravu ledové plochy pro KV Arenu (dále jen „veřejná zakázka“)

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky (§ 14 odst. 1 zákona) 

Dle předpokládané hodnoty: podlimitní veřejná zakázka 

Typ zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení

 

III.

Vymezení předmětu veřejné zakázky 

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání – prodej rolby na úpravu ledové plochy pro KV Arenu s.r.o. 

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 3.200.000,-Kč bez DPH (3.872.000,-Kč s DPH).

Zadávací dokumentace – technické podmínky tvoří přílohu č. 1. této výzvy, kdy případné dotazy zodpoví kontaktní osoba uvedená v části I. této výzvy, případně je s touto možno dojednat obhlídku na místě plnění. Všem zájemcům zadavatel poskytne bezplatně Zadávací dokumentaci bezodkladně na základě jejich písemné žádosti o její poskytnutí, která musí být doručena k rukám kontaktní osoby nejpozději do 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 

 

 

 

IV.

Obchodní podmínky veřejné zakázky

Termín dodání: nejpozději srpen 2018 

Místo dodání: KV Arena, Karlovy Vary 

Úhrada kupní ceny: splátkový prodej (nejlépe na 8 let)

Dodaná rolba bude nová, nepoužitá. 

Odkup původní rolby Junior od firmy WM – není podmínkou.

 

V.

Lhůta a místo pro podání nabídky

Nabídku je možno doručit osobně či zaslat poštou na adresu sídla zadavatele,  kdy na obálce určené k poštovní či osobní přepravě bude jako předmět uvedeno „Nákup rolby na úpravu ledové plochy pro KV Arenu“. Za okamžik předání je považováno převzetí nabídky v sídle zadavatele. Otevírání obálek se uskuteční dne 1.6.2018 od 14.00 hodin.

 

Obsah nabídky, místo a čas podání nabídky, lhůty a další pravidla podání nabídek 

 1. Nabídka musí být vyhotovena písemnou formou v českém jazyce ve 2 exemplářích (originál-kopie), v uzavřené obálce zřetelně označené nápisem jak shora uvedeno a dále nápisem „NEOTVÍRAT před datem otevírání nabídek!“ 
 2. Nabídka musí obsahovat prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky 
 3. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení. Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce.
 4. Lhůta pro podání nabídek končí dnem : 1.6.2018, příjem nabídek bude ukončen v 11.00 hodin. Nejpozději v této lhůtě musí být nabídky doručeny do sídla zadavatele.
 5. Nabídky, které nebudou doručeny ve stanovené lhůtě viz bod 4., nebudou do výběrového řízení zařazeny a budou neotevřené zaslány zpět uchazeči.

 

 

VI.

Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek uchazečů, splňujících kvalifikační předpoklady, bude provedeno podle základního hodnotícího kritéria, kterým je ekonomická výhodnost nabídky ve smyslu § 114 zákona. Dílčí hodnotící kritéria se vztahují k nabízenému plnění veřejné zakázky a vyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny. Hodnotící kritéria stanovuje zadavatel vahou vyjádřenou v procentech následujícím způsobem: 

 

 1. Výše kupní ceny - 75%
 2. Délka splátkového období – 15%
 3. Záruční a servisní podmínky – 5%
 4. Možnost a cena odkupu původní rolby Junior od firmy WM – 5%

 

VII.

Platební podmínky

Nabídková cena bude uvedena v českých korunách. Nabídková cena musí být konečná, nejvýše přípustná, platná po celou dobu plnění smlouvy a musí zahrnovat veškeré nutné náklady spojené s plněním veřejné zakázky. 

VIII.

Požadavky na prokázání kvalifikace uchazeče

Uchazeč splní kvalifikaci tím, že prokáže splnění kvalifikačních předpokladů přiložením čestného prohlášení (příloha č. 2 této poptávky), že splňuje odbornou a profesní způsobilost pro splnění veřejné zakázky, že je ekonomicky a finančně způsobilý svou nabídku provést, a tyto skutečnosti doložit výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, a dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, a dokladem prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, vše může být přiloženo v prosté kopii nebo formou vytištěného elektronického výpisu k nabídce.

Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat, aby dodavatel, s nímž má být uzavřena smlouva, předložil před podpisem smlouvy vybrané dokumenty v originále.

 

 Profesní kvalifikační předpoklady, které je nutno doložit:

 

1. Výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence ne starší 90 dnů∗, 

2. Doklad o oprávnění k podnikání  - živnostenský(é) list(y)

 

 

IX.

Další podmínky a informace k veřejné zakázce

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a zrušit zadávací řízení bez udání důvodu. 

Zadavatel si vyhrazuje právo vyjednávat s dodavateli o podmínkách plnění.

Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit na webových stránkách zadavatele a na profilu zadavatele:

 • doplňující informace na základě dotazů jednotlivých uchazečů podaných v zákonné lhůtě 
 • rozhodnutí o vyloučení uchazeče 
 • rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Zadavatel nehradí žádné náklady vzniklé účastí v zadávacím řízení.

 

 

Přílohy:

 1. Technické požadavky na rolbu
 2. Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů

V Karlových Varech dne 10.5.2018                                              ..…..……………………..

KV Arena, s.r.o.                                                        zast. Vladimírem Kvasničkou, jednatelem 

PŘÍLOHA č. 1

 

TECHNICKÉ PODMÍNKY – požadavky na rolbu

      

 • Pohon: elektrický bateriový, AC pohon
 • Denní počet úprav: 25–30 na jedno nabití
 • Celková hmotnost: do 5000 kg
 • Nádrž na vodu: min. 1000–1500 l
 • Zásobník na sníh: 3–4 m3
 • Poloměr otáčení: max.4800 mm
 • Výška stroje: max. 2600 mm
 • Výška při zvednuté korbě: max. 2600 mm
 • Hoblovací nůž (šířka): min. 2200 mm
 • Jízdní pohon: plynule řiditelný elektrický pojezd s pohonem všech kol 4x4 – AC (asynchronní motory), min. 2 pojezdové motory
 • 2ks sedačky

 

Požadované součástí dodávky– standartní vybavení

 • kabina řidiče s vyhřívanými skly
 • zásobník na vodu a sníh z nerez oceli nebo PE
 • ukazatel průtoku a hladiny vody
 • zařízení pro automatické ukončení napouštění vody
 • volitelné množství průtoku vody od 10 % do 100 % dle rychlosti pojezdu, proporcionální    dávkování vody
 • automatický STOP ventil umožňující volitelné nastavení objemu napouštění nádrže na vodu v rozsahu 0-100%
 • ukazatel teploty vody v nádrži
 • ukazatel intervalu servisní prohlídky
 • digitální nastavení hoblovacího nože
 • odpružené výškově stavitelné sedadlo řidiče
 • posilovač řízení
 • pneumatiky opatřeny hroty na led
 • jednoduchý přístup k prostoru pohonných agregátů
 • odpružený boční ořezávač ledu umístěný mezi nápravami výškově nastavitelný z místa řidiče
 • odpružený zametač sněhu kolem mantinelů, umístěný mezi nápravami
 • zametač a ořezávač může pracovat samostatně
 • trakční akumulátor kapacita min.750Ah, centrální dolití, vysokofrekvenční nabíječka s nabíjecím protokolem umožňující nabití za 6-8 hod.
 • systém rychlé a bezpečné výměny nože z boku hoblovacího zařízení
 • přední levé a pravé zpětné zrcátko

 

další požadované součásti dodávky 

 • mytí ledu
 • oplachy kol, nádrže na sníh a horizontálního/vertikálního šneků
 • samostatné zvedání nanášecí utěrky
 • 2 ks hoblovacích nožů
 • 2 ks stíracích utěrek
 • rezervní kolo s nastřílenými hroty
 • návod na používání vozidla (manuál) v českém jazyce
 • servisní knížka

 

Ostatní požadavky

 • Stroj musí být bez dalších úprav schopen provozu dle platné legislativy a technických norem ČR.
 • Zadavatel požaduje poskytnutí min. 24 měsíční záruky na stroj i na baterie.
 • Zadavatel požaduje poskytnutí záručního a pozáručního servisu uskutečněného v místě dodání stroje do 24 hodin od nahlášení vady nebo poruchy, prováděného odborným servisním střediskem autorizovaným výrobcem stroje.
 • Dostupnost náhradních dílů min. po dobu 10 let od protokolárního převzetí stroje a příslušenství.
 • Dodání stroje do 90 dnů od podpisu smlouvy.
 • Dodaný stroj bude nový, nepoužitý, veškeré příslušenství je v továrním provedení.
 • Součástí předání bude kvalifikované zaškolení obsluhy a předvedení stroje.
 • Odkup rolby Junior od firmy WM – není podmínkou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 2

 

 

 

 

 

 

 

ČESTNÉ  PROHLÁŠENÍ

 

 

 

Já níže podepsaný/á ……………………..….………………………… nar. ………..………………

 

 

Bytem……….………………………………………………….…………………………..……………

 

 

jako statutární zástupce ……………………………………………..……………....……………..…

 

 

se sídlem ………………………………………………………….……..………………….……..…… 

 

 

IČ……………………………………

 

 (dále jen uchazeč) 

 

 

 

prohlašuji, že splňuji odbornou a profesní způsobilost pro splnění veřejné zakázky, ke které podávám nabídku, že jsem ekonomicky a finančně způsobilý svou nabídku provést, a tyto skutečnosti dokládám těmito listinami:

 

 

 

 

V …………………….…… dne …………2018

 

 

……………………………………………………... (osoba oprávněná jednat jménem uchazeče, např. jednatel spol. s ruč. omez. atd.)
Galerie