VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - Úprava vody chladícího systému v objektech KV Areny

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

 

Úprava vody chladícího systému  v objektech KV Areny    

 

Zadavatel:

 

KV Arena, s.r.o. (dále jen KVA)

se sídlem Západní 1812/73, 360 01, Karlovy Vary

IČ: 27968561, DIČ: CZ27968561
společnost je zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19200.

zastoupená Vladimírem Kvasničkou, jednatelem společnosti

 

kontaktní osoba ve věcech technických: Miroslav Horálek, 

provoz@kvarena.cz, tel.777 128 400

 

 

 

 

Zadavatel KVA tímto vyzývá k podání nabídky na dodavatele technologie úpravy chladící vody v systému chlazení KV Areny v k.ú. Tuhnice dle níže uvedených specifikací. 

 

Požadavky na zpracování nabídky : 

 

  • úprava vody s maximálním ohledem na enviromentální politiku a ochranu životního prostředí a na BOZP při manipulaci s chemickými produkty, tedy využití dostupných moderních technologií při řešení úpravy technologických vod
  • vyčíslení finančního efektu při využití dané služby s ohledem na úsporu medií (voda, el.energie, plyn)
  • pojištění dodavatele proti případným škodám, min.v částce 10 mil.Kč na pojistnou událost (doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě doložit přílohou)
  • uchazeč doloží doklad, že je držitelem platné certifikace ISO
  • provádění lokálního servisu
  • dodávané chemické produkty musí splňovat požadavky příslušné legislativy (prokázaný původ, doložení bezpečnostních listů)  

 

Prohlídka prostor a případné upřesnění zadání je možná po předchozí dohodě s vedoucím technikem Multifunkční haly, p.Jiřím Liškou  , tel. 773 835 381. 

 

Termín podání nabídek je nejpozději do 16.4.2018

Vyhodnocení nabídek proběhne dne 17.4.2018 v 11.00 hod. v kanceláři provozně technického  oddělení KV Areny.

 

Nabídku je možno podat odesláním naskenovaného dokumentu s podpisem a razítkem na email sekretariat@kvarena.cz nebo osobním doručením na sekretariát KVA nebo prostřednictvím kurýrní služby . 

 

Nabídková cena bude uvedena v českých korunách bez DPH. 

Nabídková cena musí být konečná, nejvýše přípustná, platná po celou dobu plnění. 

Kritérium výběru je cena 80% a poskytované služby 20% . 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit předmětné výběrové řízení bez udání důvodu.

 

 

 

V Karlových Varech dne 29.3.2018              

  
                             --------------------------------------------------
           KV Arena, s.r.o.

         zast. Vladimírem Kvasničkou, jednatelem 
Galerie