VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - Provozování, pravidelné kontroly a revize el.zařízení

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Provozování, pravidelné kontroly a revize el.zařízení

2017/2018

 

Zadavatel:

 

KV Arena, s.r.o. (dále jen KVA)

se sídlem Západní 1812/73, 360 01, Karlovy Vary

IČ: 27968561, DIČ: CZ27968561
společnost je zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19200.

zastoupená Vladimírem Kvasničkou, jednatelem společnosti

 

kontaktní osoba ve věcech technických:     Miroslav Horálek, provoz@kvarena.cz, tel. 777 128 400

Zadavatel KVA tímto vyzývá k podání nabídky na Provozování, pravidelné kontroly a revize el.zařízení v objektech multifunkční hala, tréninková hala, bazénové centrum a hala míčových sportů v areálu KV Areny v k.ú. Tuhnice dle níže uvedených specifikací. 

Zprávy o výsledcích pravidelných kontrol, termovize, revizí a údržby se provádí písemnými záznamy potvrzené podpisem pověřeného pracovníka. 

Tento záznam musí obsahovat závěrečné stanovisko, zda zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu. 

Zprávy o pravidelných kontrolách, revizích a údržbě jsou uloženy u pověřeného provozovatele zařízení. Uchovávána bude vždy poslední a předposlední zpráva.

 Zprávy a revize musí být přístupné orgánům odborného dozoru a SEI. Trafostanice vn/nn - (vn rozvaděč, TR, nn rozvaděč)

 1. Kontrola transformovny pod napětím • Perioda: 1 x za 1 rok
 2.   Úkoly: o Termovizní měření provozovaného zařízení - vystavení protokolu příloha č.1 o Kontrola pohledem všech elektrických částí transformovny, stav izolátorů, průchodek a přípojnic. Kontrola bleskojistek a kabelových koncovek. Kontrola stavu elektroinstalace a funkčnosti osvětlení. 
 3. Stav popisů, zábran, štítků, výstražných tabulek a jednopólového schéma transformovny o 
 4. Kontrola pohledem konstrukce transformovny, základů a skříně rozvaděče včetně těsnosti, stanovení viditelných závad. Stav zámků a závěrů včetně jejich funkčnosti.
 5. U věžových transformoven navíc stav omítek vnějších i vnitřních, střechy, kovových součástí transformovny, podlahy, oken a průchodů NN vývodů. 
 6. o Kontrola pohledem výkonového transformátoru, jeho těsnosti, stavu oleje a připojení vývodů o Odstranění drobných závad a nedostatků na zařízení metodou PPN 
 7. Kontrola pohledem celkového stupně znečištění transformovny, pořádku kolem stanice a přístupu k ní, likvidace náletových dřevin
 8. O provedené kontrole trafostanice vn/nn pod napětím bude vystaven protokol – příloha č.2 • 
 9. 2. Pravidelná revize trafostanice a údržba trafostanice • 
 10. Perioda: 1 x za 4 roky dle ČSN 331500 (venkovní prostředí) •
 11. Úkoly: o Údržba se provádí za beznapěťového stavu
 12. o Práce spojené s údržbou, opravami a revizemi budou prováděny po předchozí domluvě s vlastníkem zařízení, přednostně v mimopracovní době o
 13. Na základě výsledků kontrol pod napětím o Vypnutí a zajištění zařízení, příkaz B o Používat své vlastní ochranné a pracovní pomůcky 
 14. Dotažení případně oprava a očištění proudových spojů o Prohlídka, vyčištění a seřízení spínacích a jistících prvků, včetně funkčních zkoušek (platí pouze pro prvky, kde výše uvedené úkony jsou předepsány výrobcem). 
 15. Podrobná prohlídka základů a konstrukce včetně dotažení šroubových spojů o Oprava nátěrů konstrukcí (malý rozsah), včetně výstražných nátěrů
 16.   Úklid a vyčištění trafostanice včetně jejího okolí o Ukončení příkazu B, odjištění a postupné zapnutí el.zařízení o Zprovoznění zařízení do původního provozního stavu o Vydávat stanovisko ke změnám na elektrickém zařízení vyvolaným vlastníkem nebo třetí osobou 
 17. O provedené pravidelné revizi bude vystavena periodické revizní zpráva dle ČSN 331500, ČSN 33 2000-6 

Předpokládaná hodnota zakázky je 60000,-Kč

 

Termín podání nabídek je nejpozději do 20.7.2017

 

Nabídku je možno podat v naskenovaného dokumentu s podpisem a razítkem na email provoz@kvarena.cz nebo osobním doručením na sekretariát KVA. Nabídková cena bude uvedena v českých korunách bez DPH. 

Součástí nabídky musí být rozpis cen jednotlivých úkonů, rozepsaných níže a to včetně všech vedlejších nákladů tak, aby se jednalo o cenu konečnou. Nabídková cena musí být konečná, nejvýše přípustná, platná po celou dobu plnění zakázky a musí zahrnovat veškeré nutné náklady spojené s plněním zakázky.

 

Kritérium výběru je cena. 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit předmětné výběrové řízení bez udání důvodu.

 

Osobní prohlídka s doplněním potřebných informací se bude konat dne 10.7.2017 od 9:00 přímo v areálu KVA nebo dle domluvy s výše uvedenou kontaktní osobou.

             

  
                                                                                   --------------------------------------------------
                                                                                   KV Arena, s.r.o.

                                                                                   zast. Vladimírem Kvasničkou, jednatelem 

 
Galerie